HairMax กับการวิจัยค้นคว้าทางคลินิคที่มีมากกว่าเครื่องเลเซอร์รักษาเส้นผมแบรนด์อื่นๆ

HairMax ได้ลงทุนในการวิจัยและการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับพลังงานแสงเพื่อการเจริญเติบโตของเส้นผมมมากกว่าหลายบริษัท ซึ่งมีงานวิจัยทั้งหมดถึง 7 เรื่องด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมงานวิจัย ทั้งชายและหญิง 460 คน ซึ่งต่างได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากผลข้างเคียงร้ายแรง การศึกษาวิจัยเหล่านี้ดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ชั้นนำในสาขาเส้นผม มีการค้นคว้าวิจัยและทดลองในศูนย์การวิจัยทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงคลีฟแลนด์คลินิก มหาวิทยาลัยไมอามี และ มหาวิทยาลัยมินเนโซตา

ผลลัพธ์ ? 90%ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยประสบผลสำเร็จ, โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผมงอกใหม่อยู่ที่ 129 เส้นต่อตารางนิ้ว , ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก US FDA 8 อุปกรณ์ , ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัย ถึง 6 ฉบับ

  • 6 งานวิจัย เป็นการทำวิจัยร่วมกันในหลายสถาบัน เปรียบเทียบระหว่างการใช้อุปกรณ์จริง และอุปกรณ์หลอก
  • นอกจากนี้ยังจัดทำโดยใช้มาตรฐาน 510(K) สำหรับเพื่อยื่นเรื่องกับ US FDA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการอนุญาตจำหน่ายเครื่อง
  • ได้รับการอนุมัติจาก IRB (Independent Review Board)
  • สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ GCP (Good Clinical Practices)
  • ผ่านการตรวจสอบโดย CRO (Contract Research Organization)

การรักษาด้วยเลเซอร์เพียงอย่างเดียว ในคนไข้เพศชาย อายุ 54 ปี A) ก่อนทำการรักษา B) รักษาด้วยเลเซอร์เป็นเวลา 6 เดือน C) รักษาด้วยเลเซอร์เป็นเวลา 12 เดือน

ผลลัพธ์จากการวิจัยทางคลินิก

เพิ่มแนวของเส้นผม และเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมให้มากขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพเส้นผมโดยรวมให้ดีขึ้น (หลังจาก 26 สัปดาห์)

ความหนานแน่นของเส้นผมเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ปรับปรุงคุณภาพเส้นผมโดยรวมให้ดีขึ้น (หลังจาก 26 สัปดาห์)

(ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างออกไปในแต่ละบุคคล รูปภาพในหน้านี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณจะต้องได้ผลลัพธ์เท่านี้)

ภาพก่อนและหลังการใช้งาน เพิ่มเติม

การศึกษาความหนาแน่นของเส้นผมในระยะ Non-Vellus ด้วยภาพมาโคร

ที่ สัปดาห์แรกก่อนเริ่มทำการทดลอง คนไข้จะถูกวัดตำแหน่งบนศีรษะ และ ตัดเส้นผมออก เป็นวงกลมขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว จากนั้นทำการสักจุด เพื่ออ้างอิงตำแหน่งที่จะใช้วัดในสัปดาห์ถัดๆไปของการทดลอง ภายในวงกลมที่มีการตัดผมออกนี้จะมีการประเมินความหนาแน่นของเส้นผมในระหว่างการรักษาด้วยเลเซอร์ โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกประเมินที่สัปดาห์แรกก่อนเริ่มการทดลอง สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ 16 และ สัปดาห์ที่ 26 ของการทดลอง รวม 4 ครั้ง และมีการใช้กล้องดิจิตอล FUJI S2 ทำการถ่ายภาพบริเวณที่ถูกตัดเส้นผมออก จากนั้นนำมาคำนวณหาความหาแน่นของเส้นผมอีกครั้ง.

HairMax กับการวิจัยค้นคว้าทางคลินิคที่มีมากกว่าเครื่องเลเซอร์รักษาเส้นผมแบรนด์อื่นๆ

HairMax ได้ลงทุนในการวิจัยและการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับพลังงานแสงเพื่อการเจริญเติบโตของเส้นผมมมากกว่าหลายบริษัท ซึ่งมีงานวิจัยทั้งหมดถึง 7 เรื่องด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมงานวิจัย ทั้งชายและหญิง 460 คน ซึ่งต่างได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากผลข้างเคียงร้ายแรง การศึกษาวิจัยเหล่านี้ดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ชั้นนำในสาขาเส้นผม มีการค้นคว้าวิจัยและทดลองในศูนย์การวิจัยทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงคลีฟแลนด์คลินิก มหาวิทยาลัยไมอามี และ มหาวิทยาลัยมินเนโซตา

ผลลัพธ์ ? 90%ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยประสบผลสำเร็จ, โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผมงอกใหม่อยู่ที่ 129 เส้นต่อตารางนิ้ว , ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก US FDA 8 อุปกรณ์ , ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัย ถึง 6 ฉบับ

  • 6 งานวิจัย เป็นการทำวิจัยร่วมกันในหลายสถาบัน เปรียบเทียบระหว่างการใช้อุปกรณ์จริง และอุปกรณ์หลอก
  • นอกจากนี้ยังจัดทำโดยใช้มาตรฐาน 510(K) สำหรับเพื่อยื่นเรื่องกับ US FDA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการอนุญาตจำหน่ายเครื่อง
  • ได้รับการอนุมัติจาก IRB (Independent Review Board)
  • สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ GCP (Good Clinical Practices)
  • ผ่านการตรวจสอบโดย CRO (Contract Research Organization)

การรักษาด้วยเลเซอร์เพียงอย่างเดียว ในคนไข้
เพศชาย อายุ 54 ปี A) ก่อนทำการรักษา B)
รักษาด้วยเลเซอร์เป็นเวลา 6 เดือน C)
รักษาด้วยเลเซอร์เป็นเวลา 12 เดือน

ผลลัพธ์จากการวิจัยทางคลินิก

เพิ่มแนวของเส้นผม และเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมให้มากขึ้น

ปรับปรุงคุณภาพเส้นผมโดยรวมให้ดีขึ้น
(หลังจาก 26 สัปดาห์)

ความหนานแน่นของเส้นผมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ปรับปรุงคุณภาพเส้นผมโดยรวมให้ดีขึ้น
(หลังจาก 26 สัปดาห์)

(ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างออกไปในแต่ละบุคคล รูปภาพในหน้านี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณจะต้องได้ผลลัพธ์เท่านี้)

ภาพก่อนและหลังการใช้งาน เพิ่มเติม

การศึกษาความหนาแน่นของเส้นผมในระยะ Non-Vellus ด้วยภาพมาโคร

ที่ สัปดาห์แรกก่อนเริ่มทำการทดลอง คนไข้จะถูกวัดตำแหน่งบนศีรษะ และ ตัดเส้นผมออก เป็นวงกลมขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว จากนั้นทำการสักจุด เพื่ออ้างอิงตำแหน่งที่จะใช้วัดในสัปดาห์ถัดๆไปของการทดลอง ภายในวงกลมที่มีการตัดผมออกนี้จะมีการประเมินความหนาแน่นของเส้นผมในระหว่างการรักษาด้วยเลเซอร์ โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกประเมินที่สัปดาห์แรกก่อนเริ่มการทดลอง สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ 16 และ สัปดาห์ที่ 26 ของการทดลอง รวม 4 ครั้ง และมีการใช้กล้องดิจิตอล FUJI S2 ทำการถ่ายภาพบริเวณที่ถูกตัดเส้นผมออก จากนั้นนำมาคำนวณหาความหาแน่นของเส้นผมอีกครั้ง.