เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

นิยาม 

 1. สินค้า หมายถึง อุปกรณ์เลเซอร์ HairMax Prima 7, HairMax Prima 9, HairMax Ultima 12, HairMax Lasercomb 41, HairMax Lasercomb 82
 2. ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่ซื้ออุปกรณ์เลเซอร์ จาก บริษัท แฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จากตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท
 3. บริษัท หมายถึง บริษัท แฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

การรับประกันสินค้า

สินค้าจาก บริษัท แฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มอุปกรณ์เลเซอร์* ทุกรุ่น จะได้รับการรับประกันแบบจำกัดเวลาจากบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. การรับประกันสินค้า จะครอบคลุมเฉพาะ สินค้าที่จัดจำหน่ายหรือนำเข้าราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง โดย บริษัท แฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าที่นำเข้าโดยผู้จัดจำหน่ายอื่นหรือนำเข้าผ่านช่องทางอื่น ทั้งนี้ บริษัท แฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของผลิตภัณฑ์ HairMax
 2. การรับประกันสินค้า มีกำหนดระยะเวลารับประกันนาน 24 เดือน นับจากวันซื้ออุปกรณ์**
 3. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า (หวี หรือ ที่คาดผม ที่มีหัวไดโอดเลเซอร์ติดอยู่ แบตเตอรี่ และแท่นวางอุปกรณ์ที่สามารถชาร์จไฟได้) ไม่ครอบคลุม อุปกรณ์เสริม อื่นๆ อาทิเช่น อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า และ สายไฟ เป็นต้น
 4. อุปกรณ์เสริม อาทิเช่น อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า มีอายุการรับประกันนาน 6 เดือน แต่ไม่รวมถึงสายไฟหรือสายชาร์จ
 5. การรับประกันสินค้า สงวนสิทธิ สำหรับอุปกรณ์ที่ยังมี ป้ายหมายเลข s/n สินค้าติดอยู่เท่านั้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการรับประกันกับอุปกรณ์ที่ปราศจากป้ายหมายเลข s/n สินค้า
 6. สินค้าจะต้องถูกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามคำแนะนำ ภายใต้สภาวะปกติเท่านั้น ไม่ถูกดัดแปลง ต่อเติม เสริมแต่ง หรือไม่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ หากตรวจพบการกระทำหรือการใช้งานที่ผิดไปจากนี้ ให้ถือว่าการรับประกันนั้นสิ้นสุดลง
 7. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันทีที่ตัวอุปกรณ์ถูกแกะ และ/หรือ เปิดภายในตัวเครื่อง จากผู้อื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ บริษัท แฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ประเมินและตัดสินเรื่องการถูกแกะ เปิดตัวเครื่อง คำตัดสินของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. การรับประกันสินค้า ไม่รวมถึงกรณี การทำสินค้าตกพื้น มีร่องรอยแตกหัก ได้รับความเสียหาย หรือ ทำอุปกรณ์ตกน้ำ หรือ มีน้ำเข้าภายในอุปกรณ์จนเกิดการลัดวงจร อันเกิดจากการใช้งานที่ผิดไปจากคำแนะนำที่ได้ชี้แจงไว้ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุ หรือ เกิดจากความประมาท ของผู้ใช้งาน หรือสาเหตุอื่นใดที่มิได้เกิดจากการใช้งานภายใต้สภาวะปกติ
 9. การรับประกันสินค้า ไม่รวมถึง ร่องรอยขีดข่วนบนตัวอุปกรณ์ การแตกหักของซี่หวี คราบสกปรก การเปลี่ยนสี การปริแยกของรอยประกบ อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต
 10. การรับประกันสินค้า ไม่รวมถึง กรณีไฟกระชาก หรือ เกิดการลัดวงจรจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือ ใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟอื่นใด ที่มิได้มาพร้อมกับตัวสินค้า
 11. การส่งซ่อมแซมสินค้า การร้องขอการรับประกันสินค้า จะต้องส่งสินค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งสินค้า หรือบิลเงินสด หรือเอกสารหลักฐานการซื้อขาย หรือบัตรรับประกัน ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้า จะอยู่ในระยะ 7-14 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
 12. ภายหลังจากการส่งซ่อมแซมสินค้าแล้ว นับระยะเวลาการรับประกันใหม่อีก 6 เดือน โดยนับจากวันที่ส่งสินค้าออกจากบริษัท โดยให้ยกเลิกระยะเวลาการรับประกันเก่าที่คงค้างทั้งหมด
 13. การดูแลรักษาหรือซ่อมแซมนอกเหนือจากการรับประกัน บริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยอาจแบ่งเป็นค่าตรวจสอบประเมินอาการ และ ค่าบริการซ่อมแซม รวมทั้งค่าอะไหล่ และค่าขนส่งเพื่อคืนสินค้าให้ลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเพื่อทำการอนุมัติก่อนดำเนินการ
 14. การจัดส่งสินค้าเพื่อร้องขอการรับประกัน สามารถส่งมายังที่อยู่ท้ายเอกสารเงื่อนไขการรับประกันนี้ โดยให้ลูกค้าทำการติดต่อเพื่อชี้แจงปัญหาผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัท จัดไว้ เช่น อีเมล โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุค ของบริษัท เป็นต้น ก่อนทำการส่งสินค้ามา
 15. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทเพื่อร้องขอการรับประกัน เป็นภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า แต่การจัดส่งสินค้าที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วกลับไปให้ลูกค้าบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (ในกรณีที่สินค้ายังอยู่ในการรับประกัน)
 16. หากสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณา ซ่อมแซม เปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ทั้งชิ้น ให้ลูกค้าตามความเหมาะสมของกรณี
 17. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนสินค้าที่ตรวจพบการใช้งานผิดประเภท หรือ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือ หมดระยะเวลารับประกันแล้ว แต่ลูกค้าไม่ติดต่อเพื่อดำเนินการต่อ
 18. บริษัทขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขปัจจุบัน เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ hairmaxthailand.com เมนู การรับประกันสินค้า

** อ้างอิงจากวันส่งสินค้าหรือวันที่ประทับตราไว้ในใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า หรือ บิลเงินสด

*** หากไม่มีบัตรรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด และไม่สามารถตรวจสอบรหัสอุปกรณ์ได้ว่าผ่านการนำเข้าอย่างถูกต้องจาก บริษัท แฮร์แม็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด ให้ถือว่า อุปกรณ์เลเซอร์นั้น อยู่นอกเหนือการรับประกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิการรับประกันสินค้า

 

บริษัท แฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 567/70 หมู่บ้านปรัชญา บิซโฮม ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10250

โทร 02-004-8612 โทร 081-918-8424 แฟกซ์ 02-004-8126

อีเมล info@www.hairmaxthailand.com

ไลน์ @hairmaxthailand               เฟสบุ๊ค @hairmaxofficial            อินสตาแกรม @hairmaxthailand