ข้อตกลงการใช้งาน

HairMax ได้ทุ่มเทและพยายามเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ
หากมีข้อเสนอแนะติชมใด ๆ กรุณาบอกกับเราได้ที่

ที่อยู่ บริษัท แฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 567/70 หมู่บ้านปรัชญา บิซโฮม ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรหาเรา 0-2004-8612
อีเมล marketing@hairmaxthailand.com
ออนไลน์

นิยาม

1. “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ HairMax และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์นี้
2. “ผู้ขาย” หมายถึง บริษัทแฮร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HairMaxอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
3. “สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ HairMax และบริการอื่นๆ ที่จำหน่ายโดยผู้ขายบนเว็บไซต์นี้
4. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ hairmaxthailand.com
ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาการขาย (sales contract) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยหากมีรายละเอียดว่าด้วยข้อตกลงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า HairMax ใดๆ ที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณีๆ ไป 

การชำระเงิน
 1. หากผู้ซื้อโอนเงินผิดพลาดไปยังบัญชีอื่นซึ่งมิใช่บัญชีที่ทางเว็บไซต์แจ้งไว้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการติดตามและทวงถาม
 2. หากผู้ซื้อชำระเงินไม่ครบตามจำนวน เว็บไซต์มีสิทธิในการริบเงินนั้น โดยไม่จัดส่งสินค้า หรือ ปรับสถานะคำสั่งซื้อเพื่อรอการชำระเงินเพิ่มเติม หรือ จัดส่งสินค้าให้แต่ไม่ครบจำนวน โดยพิจารณาให้มูลค่าของสินค้านั้นมีน้อยกว่าหรือเทียบเท่ายอดชำระ แต่ทั้งนี้หากผู้ซื้อติดต่อเพื่อทำการแก้ไขรายการคำสั่งซื้อให้สมดุลกับจำนวนยอดชำระ เว็บไซต์ยินดีแก้ไขปรับปรุงให้ 
 3. ในกรณีการชำระเงินไม่ครบจำนวน หากผู้ซื้อติดต่อเพื่อทำการชำระเงินเพิ่มเติม ภายใน 3 วันหลังจากเว็บไซต์แจ้งเตือนการชำระเงินไม่ครบถ้วน เว็บไซต์ยินดีรับชำระเพิ่มโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือสั่งระงับรายการคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้ว
 4. การรับชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อเว็บไซต์ได้รับการแจ้งชำระเงินจากลูกค้าและผ่านการตรวจสอบว่าค่าสินค้าได้ถูกชำระเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ทั้งในช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคาร (โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โอนเงินออนไลน์ หรือ ชำระผ่านATM) หรือ ผ่านระบบบัตรเครดิต โดยการแจ้งชำระเงินลูกค้าสามารถแจ้งได้ผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ หรือ เฟสบุค ของผู้ขายที่ระบุไว้ข้างต้น
การจัดส่งสินค้า
 1. สินค้าที่ทำการสั่งซื้อทุกรายการจากเว็บไซต์ ฟรีค่าจัดส่ง ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ เว็บไซต์ได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 3. โดยมาตรฐานผู้ขายจะจัดส่งสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่ง (Kerry หรือ ไปรษณีย์ไทย) ภายใน 24 ชม. ของวันทำการ หลังได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งรหัสตรวจสอบพัสดุแก่ผู้ซื้อ 
 4. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout) โดยสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อภายในเวลา 2-3 วันทำการ เว้นแต่ผู้ขายจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
 5. ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง เนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย แต่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการติดตามทวงถามจากผู้ให้บริการขนส่ง
 6. หากสินค้าที่ส่งไปถึงผู้ซื้อเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งในการชดเชยค่าเสียหาย และเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อในการทวงถามค่าเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่ง โดยผู้ขายจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเต็มที่
 7. ในกรณี สินค้ามีมูลค่าสูง หากผู้ซื้อต้องการให้เว็บไซต์จัดส่งแบบเพิ่มการประกันภัยของพัสดุ ค่าใช้จ่ายที่ถูกเพิ่มเติมนั้น เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายเพิ่ม โดยทั้งนี้ผู้ซื้อต้องแจ้งความประสงค์เพิ่มการประกันภัยของพัสดุก่อนทำการชำระเงิน โดยระบุเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 8. การประกันภัยพัสดุ โดยมาตรฐาน บริษัทขนส่ง Kerry อยู่ที่ 2,000 บาท ต่อ 1 พัสดุ และ ของ บริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย อยู่ที่ 2,000 บาทต่อ 1 พัสดุ โดยทั้งสองบริษัท สามารถซื้อประกันภัยการขนส่งเพิ่มเติมได้สูงสุดที่วงเงินการรับประกัน 50,000 บาท
 9. หากสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับ เกิดความเสียหาย หรือความไม่สมบูรณ์ อันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิต ผู้ขายยินดีทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ เมื่อได้รับการส่งสินค้าที่เสียหายนั้นกลับคืนพร้อมใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ทั้งนี้ผู้ซื้อต้องมีการแจ้งปัญหาให้ผู้ขายทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการรับสินค้า หากพ้น 48 ชั่วโมงไปแล้วให้ถือว่าการรับสินค้าและการตรวจสอบสภาพสินค้าสมบูรณ์ดี
 10. สินค้าที่ส่งออกจากระบบของเว็บไซต์ไปแล้ว อยู่ในระหว่างการขนส่งไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกรายการคำสั่งซื้อได้ ในทุกรณี กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนทำการสั่งซื้อ โดยผู้ซื้อสามารถขอคำแนะนำ คำปรึกษาจากผู้ขายได้ผ่านช่องทางต่างๆที่ผู้ขายเปิดรองรับไว้
เหตุสุดวิสัย

ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจราจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใต้เหตุสุดวิสัยเช่นนี้ ผู้ขายอาจไม่สามารถบรรลุตามเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการการจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้าได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น

กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยและครบถ้วน

การรับประกัน
 1. สินค้าในหมวดอุปกรณ์เลเซอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า HairMax จะอยู่ภายใต้การรับประกันสินค้าภายในประเทศเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไป หากสินค้านั้นเสียหาย บกพร่อง ชำรุด หรือมีปัญหาอันเกิดจากการใช้งานในสภาวะปกติ ผู้ขายยินดีซ่อมแซม ดูแล รักษา หรือเปลี่ยนใหม่ให้ ตามกรณีที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. หากพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า 24 เดือนไปแล้ว ผู้ซื้อสามารถขอใช้บริการซ่อมสินค้าได้เช่นกัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ขายจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้ผู้ซื้อรับทราบ และ ให้ผู้ซื้อทำการยืนยันก่อนเริ่มทำการซ่อมทุกครั้ง
 3. ในกรณีสินค้ามีปัญหา ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อร้องขอการรับประกันได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายในการเปลี่ยนคืนหรือซ่อมแซมสินค้า
 4. สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของการรับประกันสินค้า ผู้ซื้อสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การรับประกันสินค้า
ข้อจำกัดความรับผิด
 1. ผู้ซื้อควรอ่าน วิธีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ และหากลูกค้าดำเนินการผิดพลาด อันเนื่องมาจากความไม่รอบคอบ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น อาทิเช่น การทำรายการซ้ำ การเลือกสินค้าผิดรายการ การไม่ระบุสินค้าของแถม(ในกรณีช่วงจัดโปรโมชั่น) หรือ การชำระเงินผิดพลาด นับเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย ผู้ขายจึงไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ในส่วนนี้ได้ เว็บไซต์สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า ตามดุลยพินิจและความเหมาะสมของแต่ละกรณีไป
 2. ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า สินค้าที่สั่งนั้น ตนเองจะสามารถใช้งานได้และเหมาะสมกับตนเองหรือผู้รับสินค้า โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือสอบถามผู้ขายได้จากช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ผู้ขายระบุไว้ ผู้
 3. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสั่งซื้อไปจากผู้ขาย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ขายมีคำแนะนำ หรือ คำเตือน หรือ ข้อห้าม ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นๆไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งบนเว็บไซต์ และ คู่มือการใช้งาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ใช้ต่อบุคคลที่สาม หรือนำส่งต่อ จำหน่ายต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้อื่น ระบบคุ๊กกี้ที่ใช้งานและการบันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบนั้นมีเพื่อผลประโยชน์ในการติดตามสินค้า พัสดุ การลงชื่อเข้าใช้งาน วิเคราะห์ พัฒนาระบบ หรือมีเพื่อใช้ในกิจการของเว็บไซต์เท่านั้น รายละเอียดเพิ่ม กรุณาอ่านต่อที่หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้และการตีความข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่มีการพิพาทใดๆเกิดขึ้นตามข้อตกลง คู่กรณีตกลงว่าจะเสนอข้อพิพาทต่อกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย หากมิอาจดำเนินการไกล่เกลี่ยกันได้ ให้มอบข้อพิพาทดังกล่าวแก่อนุญาโตตุลาการ หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางเป็นผู้ชี้ขาด และตกลงให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย